مقاله های جدید مدیریت آموزشی

چکیده:

   تلاش صاحبنظران دربیست سال گذشته منجربه حداقل شش مفهوم سازی برای نظارت شده است.این مفهوم سازیها نظارت رامتمرکزبر:

   1- درنظارت وراهنمایی متمرکزبراموراداری,منظوراصلی دستیابی به هدفهای عمده ی آموزشی است.2- درنظارت وراهنمایی متمرکزبربرنامه ی درسی وتحصیلی,فعالیتهای مختلفی چون برنامه نویسی,آماده سازی مطالب وتهیه ی گزارش به والدین درنظراست. 3- درنظارت وراهنمایی متمرکزبرتدریس,هدف اصلی بهبودبرنامه ی آموزش وتدریس است. 4- درنظارت وراهنمایی متمرکزبرروابط انسانی,به ایجادارتباط صحیح استفاده از منابع مشترک,درک نیازهاواحساسات معلمان توجه میشود.5-درنظارت وراهنمایی متمرکزبرمدیریت,به اهمیت حفظ وبهبودسازمان وتوجه به کارایی واثربخشی آن تأکید می شود.6- سرانجام درنظارت وراهنمایی متمرکزبررهبری,درزمینه یاددهی,چگونه یاد دادن به یاددهندگان ورهبری حرفه ای تأکیدمی شود.

      لذادراین مقاله سعی شده بابررسی منابع وکتب موجودوتجزیه وتحلیل مباحث مرتبط با موضوع مفاهیم کلیدی نظارت درحدتوان وبضاعت مطالبی گردآوری گرددوبااستفاده از روش توصیفی ارائه شود.این مطالب بعدازچکیده ومقدمه شامل مباحثی چون تعریف نظارت , تعاریف مفاهیم نظارت,تحلیل آنهاوابعادنظارت می باشد.

 

کلمات کلیدی:نظارت آموزشی,تعریف نظارت,مفاهیم نظارت,ابعاد نظارتادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1390ساعت 22:19  توسط حمیده اوجاقی شیرمرد  |